Logistilisi väljendeid ja terminoloogiat võib mõnikord olla raske mõista. Seetõttu on Cargoson koostanud levinumate logistiliste mõistete loendi.
Näpunäide. Sellel lehel kiire termini otsimiseks kasutage klahve Ctrl + F.

1PL logistika (First Party Logistics)
Logistika korralduse eest hoolitseb ettevõte ise. Asutusesisene (insourcing) logistikateenus, kus ettevõte teostab oma jõududega kõik logistilised tegevused.

2PL logistika (Second Party Logistics)
Logistikateenuse pakkujad korraldavad logistika, kes pakuvad teenust “klassikaliste” logistiliste ülesannetele, nagu transport ja ladustamine.

3PL logistika (Third Party Logistics)
3PL-teenuse pakkuja pakub logistikateenuseid, kuid ei teosta neid ise. Kolmanda osapoole logistikal on sageli hea võrk (2PL) logistikateenuse pakkujatega, kes pakuvad vajalikke teenuseid alltöövõtu korras.

Tarnetingimused
Tarnetingimuste ehk tarneklauslite (inglise keeles Incoterms) puhul tegemist reeglistikuga, mis määrab ära kauba ostu- ja müügilepingu poolte õigused ja kohustused. Rahvusvahelise Kaubanduskoja koostatud kaubandusreeglite kogu, mis aitab lihtsustada ostu-müügitehinguid, sätestades tarnega seotud kuludele, riskidele ja vastutusele kindlad tüüplahendused. Vaata siit kõiki tarnetingimusi

Laadimisemeeter - LDM (loading meter)
Maanteetranspordi standardsuurus. Üks laadimismeeter on põrandapind veoauto laiusest. Kuna treiler laius on 2,40 meetrit, siis 1 LDM = 2,4m2 (laius 2,4 m x pikkus 1 m).
Veovahendi või veoühiku lastiruumi ruumala selle pikkuse jooksva meetri ulatuses. Kuna veoki furgoonide, poolhaagiste ja haagiste ja laiused on enamasti ühesugused (2,45–2,50 m), kõrgused aga oluliselt erinevad (2,2–3,0 m), pole laadimismeeter kindel suurus, vaid sõltub konkreetsest veovahendi või veoühiku lastiruumist. Eurotreileri laadimismeetri suuruseks on tavaliselt 6,3 m3, megatreileri laadimismeetri ruumala aga 7,3 m3.

Arvestuslik kaal
Tinglik kriteerium veotasu arvutamisel, mis võimaldab taandada erineva kaalu, ruumala ja kujuga veoseid ühele universaalsele suurusele. Arvestuslik kaal on õiglase veotasu arvutamise aluseks ja võimaldab võtta arvesse kauba mõõtmetest, ruumalast, kaalust ja pakendist tingitud erisusi. Arvestuslikku kaalu kasutatakse nii vedude efektiivsuse mõõtmisel kui veoraha arvestamisel. Paljud kaubaveoteenuse osutajad pakuvad veotariife lähtudes saadetise arvestuslikust kaalust.

Veokiri (CMR)
Dokument, mis kinnitab veolepingu sõlmimist. Veodokument täidab järgmisi funktsioone - tõendus veolepingu ja selle tingimuste kohta, kinnitus, et vedaja on kauba vedamiseks vastu võtnud, vedaja kohustus transportida kaup sihtkohta. Veodokument võib kehtida ka ühe alusdokumendina kauba eest tasumisel.

Tarneaeg
Aeg kliendi tellimuse vastuvõtmisest kuni tellitu üleandmiseni ja kliendi kasutusse jõudmiseni. Inglisekeelne termin ""order cycle time"" võib tähendada ka aega kliendi tellimuse esitamisest tellitu kättesaamiseni ehk tellimuse täitmisaega.

Track & Trace (saadetise jälgimine)
Saadetise (veose) liikumise jälgimine reaalajas, selle geograafiliste peatuspunktide ja peatusaegade registreerimine jms. Saadetise saaja huvitub sageli (eriti kiirete saadetiste puhul), kus veoprotsessis olev saadetis mingil ajahetkel asub, et olla kindel, et saadetis lubatud ajaks saaja valdusse saabub või prognoosida saadetise kohalejõudmise aega.

CMR
CMR tähistab “Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route” ehk teisesõnaga veokiri (vt. ülevalt). See dokument sisaldab kõiki kauba veoga seotud andmeid. 
Seetõttu peaks CMR olema veo ajal sõidukis alati olemas.

Pakkeühik
Kompaktseks muudetud, pakkematerjalide abil kaitstud veose osa, mis vajab käitlemise protsessis üldjuhul eraldi käsitsemist tõstukite abil või käsitsi.
 
Pisipakk
Saadetis, mille kogukaal ei ületa 35 kg ja mis koosneb ühest pakkeühikust. Pisipaki pikkus maanteevedudel ei ületa 2,0m ja pikkus + ümbermõõt ei ületa 3,0m. Lennu- ja kullervedudel võivad pisipaki maksimaalne kaal ja mõõtmed olla teistsugused.

FIN alus
FIN alus on serttifikaadiga kaubaalus, mis on tavalisest euroalusest pisut suurem. FIN kaubaaluse suurus on 100cm x 120cm ning arvestuslik kaal 740kg.

EUR alus
EUR alus on sertifikaadiga kaubaalus mõõtudega 120cm x 80cm ning arvestuslik kaal 925kg. 

Eksportija (Eksport)
Lepingupool, kes esitab ekspordideklaratsiooni või kelle nimel see esitatakse ning kes on kauba omanik või kellel on kauba suhtes deklaratsiooni vastu­ võtmise ajal samasugune käsuandmisõigus.

Importija (Import)
Füüsiline või juriidiline isik, kes tarnib teistest riikidest kaupu (nt tooraineid, materjale, komponente ja valmistooteid).

Jaotusvedu
Vedu jaotuskeskusest (terminalidest ja ladudest) saajale, kelleks võib olla jaekaubandusettevõte, ent ka edasimüüja või tootmisettevõte. Põhivedudega võrreldes iseloomustavad jaotusvedusid lühike veoteekond, kerged või väikese mahuga veosed ning maha- ja pealelaadimispunktide rohkus. Jaotusvedude korraldamisel on võtmetähtsusega optimaalsete veomarsruutide (veoringide) leidmine, et  vähendada läbisõidetavaid vahemaid ning seeläbi ka veokulusid.

Kabotaažvedu (sünonüümid sisevedu/ kohalik vedu)
Vedu ühe riigi territooriumil asuvate lähte- ja sihtkohtade vahel. Kui EL-i riigist pärit vedaja veab kaupu teise ELi riigi piires asuvate kahe punkti vahel. Kõigil vedajatel või logistikateenuse pakkujatel (2PL) pole seda lubatud teha, kuna selleks on vaja eriluba.

Täiskoorem - FTL (Full Truck Load)
Saadetis maanteetranspordis, mis täidab kogu lastiruumi või mille puhul tasub klient kogu lastiruumi kasutamise eest. Täiskoorma vedu teostatakse üldjuhul ilma umberlaadimiseta.

Osakoormem - LTL (Less than Truck Load)
Saadetis maanteetranspordis, mille arvestuslik kaal on 2500 kg või enam ning millele lisaks mahub lastiruumi ka muid saadetisi. Üldjuhul teostatakse osakoorma vedu ilma ümberlaadimiseta terminalis.

Täiskonteiner - FCL (Full Container Load)
Konteinerlast, mille peale- ja mahalaadimine toimub ainult kaubasaatja või ühe kaubasaaja vastutusel. Praktikas tähendab see, et terve konteineritäis kaupa on mõeldud ühele kaubasaajale.Konteiner ise ei pruugi olla lastitud täies ulatuses.

Osakonteiner - LCL (Less then Conteiner Load)
Väikese koguse erinevate või samalaadsete kaupade (saadetiste) transportimine konteineris kui saadetisega pole võimalik täita konteineri ruumala. Väikeseks koguseks loetakse lasti, mis ei täida 20-jalast merekonteinerit. Määratlemisel ei näidata veose miinimumkogust.

TEU
Merevedudel kasutatav ebatäpne kaubamahu mõõtühik. Võrdub ühe standardse kaubakonteineriga, mille pikkus on 20 jalga((üks jalg: 0,3048 m), laius 8 jalga ja kõrgus 4,25–9,5 jalga (tavaliselt on kõrgus 8,5 jalga ehk 2,6 m).

Treiler
Vedukauto abil veetav veoühik pikkusega vahemikus 10,0 – 13,6 m, kõrgusega 2,5-2,8m. Treileri koormaruumi maht on sõltuvalt selle pikkusest ja kõrgusest vahemikus 60 – 95 m3. Treileri haakesadula kõrgus teepinnast on vahemikus 1100–1170 mm.

Poolhaagis
Haagise liik, mille puhul lasti poolt avaldatavast raskusjõust osa kandub sadulseadise kaudu vedukile. Poolhaagis on ette nähtud haakimiseks sadulveduki või terminalitraktori külge ja toetudes osaliselt vedukile kannab sellele üle olulise osa vertikaalkoormusest. Olulisim erinevus poolhaagiste ja ülejäänud haagiseliikide vahel seisneb selles, et poolhaagisel puudub esimene telg. Tavapärane poolhaagis on 13,6 m pikk ja 2,55 m lai ning kolmeteljeline. Külmikpoolhaagiste laius on 2,60 m. Poolhaagisega vedukauto (rekka) on tänapäeval kõige levinum kaubaveovahend maanteel.

Termotreiler
Soojusisolatsiooni ning autonoomse külmutus- või kütteseadmega kapptreiler. Termotreiler võib olla tagant- või külglaetav, ühe või kahe kambri ja termoseadmega, ühe- või kahekorruseline. Termotreiler hoiab temperatuuri vahemikus +20 °C kuni –25 °C.

Konteiner
Vedudeks kohaldatav kindlakujuline suletav veoühik, mida on võimalk toimetada ilma kauba vahepealse käsitsemiseta saatjalt vastuvõtjale, et kaup ei saaks veol kahjustatud. Pakendiseadus loeb teda korduskasutusega pakendiks.

Vedeliku konteiner - IBC (Intermediate Bulk Container)
Plastikust, 1000 liitrine ja korduvkasutatav konteiner, mis on mõeldud vedelike veoks ja ladustamiseks. Selline konteiner on paigutatud puidust alusele ja kaitstud külgedelt alumiiniumraamiga. Vedeliku konteinerit täidetakse täiteavast ja tühjendadatakse selle all olevast kraanist.

Konteinerlaev
Laev, mis on mõeldud standardkonteinerite transportimiseks pikkadel marsruutidel mandrite (baassadamate) vahel või lühikestel distantsidel konteineriveo baassadamate ja muude sadamate vahel. Vastavalt laevade suurusele ja veoteekonna pikkusele eristatakse ookeani konteinerlaevu ja fiiderkonteinerlaevu.

Ladu
Ladu, mis kuulub teenusepakkujale, kes osutab laoteenuseid rohkem kui ühele kliendile. Avaliku lao operaator ei oma ladustatavat kaupa ja laoettevõte on üldjuhul sõltumatu firmadest, kelle kaupu ta ladustab. Avalikud laod on enamasti suurematel logistikateenuseid pakkuvatel ettevõtetel (ekspedeerijad, vedajad, sadamaoperaatorid jne).

Tolliladu
Hoone, ruum, ruumi osa, territoorium või mahuti, kus tolliteenistus on lubanud ladustada tollitoimingutele sunnatud kaupu. Tollilaos pole ladustamine ajaliselt piiratud ja ladustamise eest võib tolliteenistus nõuda isikult tagatist.

Tolliterminal
Hoone, ruum, territoorium või mahuti, kus tolliteenistus on lubanud ajutiselt ladustada tollitoimingutele veel suunamata kaupu. Ladustamisperiood on ajaliselt piiratud ja tolliteenistus võib nõuda terminalipidajalt tagatist.

Konteinerterminal
Konteinerlaevade laadimise, lossimise ja konteinerite ajutise hoiustamise koht sadamas. Konteinerid transporditakse sadamasse suurte konteinerlaevade ja fiiderlaevade (ka jõepraamide), veokite ja raudteevagunitega, et suunata need edasiveole muu veoliigiga. Konteinereid hoiustatakse terminalis enamasti pikkades mitmekorruselistes ridades või umbvirnades. Konteinereid käideldakse konteinerkraanade, harktõstukite, erinevat tüüpi terminalikraanade, konteinerite virnastajate ja terminalitraktorite abil.

Terminal

Ladu, kus hoitakse kaupa lühiajaliselt ning mis on ühe veoetapi lõpp-punkt ja järgmise alguspunkt. Terminali üks põhiülesandeid on eri tüüpi kaubavoogude ühendamine. Kaup võib saabuda terminali ühe transpordivahendiga ja lahkuda teisega.

EDI-andmevahetus
Tehnoloogia, mis võimaldab saata EDI-sõnumeid Interneti vahendusel. Selline andmevahetus võimaldab nii vahetada traditsioonilise EDI-standardiltee vastavaid sõnumeid kui neid sõnumeid ka ise luua.

EDI-kinnitus
E-kirjana või EDI-serverist laekunud kindlas vormis teatis (sõnumi või koodina), mis näitab, et äripartnerile saadetud sõnum on jõudnud soovitud postkasti või on adressaat sõnumi avanud.

Akreditiiv
Akreditiiv on ostja panga poolt võetud kohustus tasuda müüjale akreditiivis määratud tähtajal, eeldusel, et kõik akreditiivi tingimused on müüja poolt täidetud ja kõik nõutavad dokumendid on esitatud.
Akreditiivi käsitlemine põhineb Rahvusvahelise Kaubanduskoja ühtlustatud akreditiivireeglitel UCP600 (The Uniform Customs and Practice for Dokumentary Credits 2007)

Ohtlik veos
Veos, mis võib olla tahkes, vedelas või gaasilises olekus ning mis võib (nt õnnetuse, käitlusnõuete rikkumise jms tagajärjel) kahjustada inimesi, teisi elusorganisme, vara või ümbritsevat keskkonda.

ADR
ADR on lühend „Accord européen santy au au international international de merchandises Dangereuses par Route”. Tegemist on ohtlike kaupade maanteeveo eeskirjadega. Vaata lisateavet ADR-i kohta.

Brutokaal
1. Lennutransport: lennuki, kütuse, meeskonna ,reisijate ja kauba kogukaal.2. Raudtee- ja maanteetransport: kauba ja vaguni või veoki kogukaal. 3.Meretransport: komplekteeritud või pakitud kauba kogukaal. Kaubasaadetise brutokaal on kauba kaal koos transpordipakendiga.

Kaalukaup
Kaup, mille puhul veovahendi laadimisel saab enne lastiruumi kaubaga täitumist täis selle kandejõud (kandevõime) ja / või mille 1 m3 kaalub enam kui antud veoviisi või ettevõtte mahukaalu arvestamise tingimustes on määratud.

Mahukaal
Veose ruumalaühiku (enamasti kuupmeeter) kaal. Mahukaalust räägitakse seoses „kergete“ kaupadega, mis ei koorma veovahendit mitte niivõrd kaaluga, vaid mille puhul on piiravaks teguriks veovahendi lastiruumi mahutavus ja/või mille 1 m3 kaalub vähem kui antud veoviisi või ettevõtte mahukaalu arvestamise tingimustes on määratud.

Konsolideerimine
Erinevatelt saatjatelt saabunud saadetiste liitmine üheks suuremaks, selleks et neid kliendile või koostööpartnerile (teise terminali) ühe veo, ühe veovahendi või veoühikuga edasi saata.

Dekonsolideerimine
Saadetise lahutamine väiksemateks saadetisteks, selleks et neid edasi saata erinevate vedude, veovahendite või veoühikutega klientidele või koostööpartneritele või siis teistesse terminalidesse. Dekonsolideerimine on sorteerimisterminalide ja ladude põhifunktsioone.

Kütuse lisatasu BAF (Bunker Adjustment Fee)
Kütuse hinna muutumise riskide lisatasu mereveol, kui laevaliini eri sadamates on laevakütusel erinev hind ja eelnevad mereveohinnad on arvestatud lähtuvalt odavama laevakütuse hinnast.

Tekkis veel küsimusi? Võta julgelt ühendust