Tento článek poskytuje vhled do ESG reportingu. Dozvíte se, proč byl zaveden a zda je pro vaši společnost povinný nebo dobrovolný. Také se zmíním o tom, jak by vaše společnost mohla těžit z dobrovolného reportingu a jak vám Cargoson může pomoci s environmentální stránkou ESG reportingu.

Životní prostředí, sociální aspekty a řízení – co to obnáší?

Životní prostředí

Závazek k udržitelnosti a odpovědným environmentálním praktikám
 • Energetická účinnost
 • Emise skleníkových plynů,
 • Znečištění, nakládání s odpady
 • Ochrana zdrojů

Sociální aspekty

Závazek k sociální odpovědnosti a etickým praktikám:
 • Pracovní normy
 • Rozmanitost a začlenění zaměstnanců
 • Dopad na komunitu
 • Vztahy se zákazníky

Řízení

Struktura a praktiky vedení a řízení společnosti.
 • Rozmanitost představenstva
 • Odměňování vedoucích pracovníků
 • Řízení rizik
 • Transparentnost

Proč potřebujeme ESG reporting?

Společnosti mohly nezávisle na regulátorech, jako je Evropský parlament, reportovat své úsilí v oblasti ESG již dlouhou dobu, ale až dosud nebylo možné spolehlivě posoudit úsilí společnosti ani sečíst čísla pro vytvoření širokých závěrů a rozhodnutí.

Termín ESG byl poprvé zmíněn ve společné zprávě OSN z roku 2004 s 50 finančními institucemi – Kdo se stará, ten vítězí, ale podle Google Trends začal termín ESG získávat na popularitě až v roce 2018 a od té doby se jeho použití do doby psaní tohoto článku v únoru 2023 šestinásobně zvýšilo.
Lze si tedy představit zájem marketingových oddělení společností o ESG, což vzbuzuje otázku spolehlivosti dat předkládaných společnostmi.
Aby se těmto problémům předešlo, Evropský parlament stanovil pravidla v Směrnici o nefinančním reportingu udržitelnosti (CSRD), která vstoupila v platnost 5. ledna 2023.
Dotčené společnosti budou muset tato pravidla uplatňovat pro účetní rok 2024, pro zprávy zveřejněné v roce 2025 (Evropská komise).
Směrnice CSR stanoví, že informace, které společnosti poskytují ve své zprávě, musí být nezávisle auditovány a certifikovány. To zaručuje, že finanční a nefinanční reporting půjdou ruku v ruce, což zajistí spolehlivost, transparentnost a srovnatelnost dat.


Koho zajímá vaše úsilí v oblasti ESG?

Existuje několik makroekonomických důvodů, proč je důležité zlepšovat environmentální, sociální a řídící aspekty ve vaší společnosti, ale toto není předmětem tohoto článku. Spíše se pokusím vyzdvihnout potenciální zúčastněné strany pro vaši společnost.
Mileniálové, narození mezi lety 1981–1996, tvoří velkou část potenciálních zákazníků a zaměstnanců v současném hospodářství. Jejich nákupní rozhodnutí jsou stále více ovlivňována tím, jak ekologický a etický byl proces výroby produktu, o který mají zájem, a hledají práci ve společnostech s udržitelnou strategií.
Tyto společnosti pak nutí své dodavatele být transparentnější ohledně svých provozních metod, zejména na environmentální a sociální úrovni.
Bez ohledu na velikost společnosti se zákazníci, dodavatelé a investoři stále více zajímají o úsilí svých partnerů v oblasti ESG. Být proto transparentní a poskytovat tyto informace dává společnostem výhodu před těmi, které tomu zatím nepřikládají takovou váhu.
Se strukturou reportingu a kroky vám poskytne veškerou potřebnou podporu vaše auditorská společnost – nejčastějšími podezřelými jsou KPMG, EY, Deloitte a PWC, ale na trhu bude mnoho dalších hráčů, protože audit v Evropě směřuje ke standardizaci.


Je ESG reporting pro mou společnost povinný?

Reporting udržitelnosti EU je povinný, pokud společnost splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:
 • 250 zaměstnanců během účetního roku
 • čistý obrat 40 milionů EUR
 • Kótované malé a střední podniky (SME)
Pokud vaše společnost splňuje nebo překračuje jedno z těchto kritérií, máte povinnost reportovat.
I když vaše společnost nepřekračuje žádné z těchto milníků, ale chce být dlouhodobě konkurenceschopná, je pravděpodobné, že dobrovolný reporting by mohl být pro vaši společnost také přínosný.
Kritéria pro povinný ESG reporting
Kritéria pro povinný ESG reporting


Jak vám může Cargoson pomoci?

Pokud vaše společnost odesílá nebo přijímá zboží od zákazníků a dodavatelů, je velká šance, že vám Cargoson může pomoci snížit uhlíkovou stopu vaší společnosti. Podle OSN tvoří 23 % emisí vytvořených člověkem doprava, což z ní činí významnou část skládanky ESG.
Když se společnosti začnou zaměřovat na snižování emisí uhlíku, obvykle myslí na kompenzaci uhlíku (označovanou také jako "zelené praní"). To společnostem umožňuje i nadále produkovat emise a později je kompenzovat zvýšením ukládání uhlíku – například sázením stromů. I když to pomáhá, stále se jedná o řešení následků poté, co již byla způsobena škoda.

Emise uhlíku podle druhu dopravy
Emise uhlíku podle druhu dopravy


Cargoson vypočítává odh...ady CO2 pro každou zásilku, dopravce a druh dopravy ještě před objednáním přepravy. To umožňuje společnostem reagovat proaktivně a předcházet nadbytečné produkci CO2, a to volbou méně znečišťujících druhů dopravy nebo dopravce s novějšími vozidly.
Například odeslání 1kg balíku z Francie do Švédska letecky je sice rychlejší, ale spotřebuje téměř čtyřikrát více emisí CO2 – pokud nespěcháte, můžete se rozhodnout pro pozemní přepravu tohoto balíku (viz obrázek výše).
Činit v Cargosonu environmentálně šetrná rozhodnutí ohledně přepravy je snadné a představuje tedy rychlý, bezúsilný a nákladově efektivní způsob, jak mohou společnosti začít snižovat svou uhlíkovou stopu a nastavit pozitivní trend ve svých ESG metrikách.


Zajímá vás měření uhlíkové stopy vaší společnosti?


OBJEDNAT UKÁZKU