რა არის ელექტრონული ზედნადები 2024 წელს?

ელექტრონული ზედნადები, ანუ e-waybill, არის ციფრული დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას საქონლის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადაზიდვის შესახებ. იგი გენერირდება და მუშავდება ელექტრონულად და წარმოადგენს საქონლის გადაადგილების დამადასტურებელ დოკუმენტს ქვეყნის შიგნით (საზღვრებში) მიმდინარე გადაზიდვებისთვის.
ელექტრონული ზედნადები შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, როგორიცაა გამგზავნისა და მიმღების სახელები და მისამართები, საქონლის აღწერა, გადასაზიდი საქონლის რაოდენობა, სატრანსპორტო საშუალების ნომერი ან გადაზიდვის ID, გაგზავნის თარიღი და დრო, მოსალოდნელი მიწოდების თარიღი. ელექტრონული ზედნადები არის ლოგისტიკისა და სატრანსპორტო ინდუსტრიების ციფრულ გარდაქმნაზე მიმართული ძალისხმევის ნაწილი, რომლის მიზანია დოკუმენტაციის გენერირებისა და მართვის გამარტივება და დახვეწა.

ელექტრონული ზედნადების შაბლონი 2024
ელექტრონული ზედნადების შაბლონი 2024
ელექტრონული ზედნადები Cargoson TMS-ში

აქ მოცემულია ზოგადი მიმოხილვა იმისა, თუ როგორ მუშაობს Cargoson TMS-ის ელექტრონული ზედნადების ფუნქცია:

  1. ელექტრონული ზედნადების გენერირება: პირველი ნაბიჯია ელექტრონული ზედნადების გენერირება გადასაზიდი საქონლისთვის. Cargoson TMS სისტემა გთავაზობთ მოხერხებულ ინტერფეისს ელექტრონული ზედნადების გენერირებისთვის, სადაც შეგიძლიათ შეიყვანოთ საჭირო ინფორმაცია, როგორიცაა გამგზავნისა და მიმღების დეტალები, ტრანსპორტის სახეობა, საქონლის აღწერა და სხვა შესაბამისი დეტალები.
  2. ელექტრონული ზედნადების ციფრული ხელმოწერა: ელექტრონული ზედნადების გენერირების შემდეგ, იგი ციფრულად ხელმოწერილი და ალოგინებული იქნება (გადაზიდვის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიხედვით პირის სახელი, ადგილმდებარეობა და დროის ხაზი) დოკუმენტის ავთენტურობის უზრუნველსაყოფად. როდესაც გადაზიდვის მნიშვნელოვანი მოვლენა („აღებული" და „მიწოდებული") განახლდება, დოკუმენტს ემატება ციფრული ხელმოწერა, რომელიც წარმოადგენს ხელმომწერის უნიკალურ იდენტიფიკატორს. ეს კეთდება იმისთვის, რომ ელექტრონული ზედნადები არ იყოს შეცვლილი და დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია იყოს სანდო და ზუსტი.
  3. ელექტრონული ზედნადების გაზიარება: ციფრული ხელმოწერის შემდეგ, ელექტრონული ზედნადები შეიძლება ავტომატურად გაზიარდეს ყველა შესაბამის მხარესთან - მომწოდებელთან (დატვირთვის ადგილი), საქონლის მიმღებთან (გადმოტვირთვის ადგილი) და გადამზიდავთან. ეს უზრუნველყოფს, რომ გადაზიდვაში ჩართული ყველა მხარე ფლობდეს საჭირო ინფორმაციას და შეეძლოს გადაზიდვის პროცესის მონიტორინგი.
  4. ელექტრონული ზედნადების მართვა: Cargoson TMS სისტემა ასევე გთავაზობთ ფუნქციებს ელექტრონული ზედნადების მართვისთვის გადაზიდვის პროცესის განმავლობაში. ეს მოიცავს ელექტრონული ზედნადების ინფორმაციის განახლებასა და მოდიფიცირებას საჭიროებისამებრ, ელექტრონული ზედნადების სტატუსის ალოგინებას და იმის უზრუნველყოფას, რომ საგადასახადო ორგანოებმა შეძლონ საჭირო დოკუმენტის მიღება მოთხოვნის შემთხვევაში.რომელი კომპანიები უნდა იყენებდნენ ელექტრონულ ზედნადებს?

ზოგადად, ნებისმიერი კომპანია, რომელიც მონაწილეობს საქონლის გადაზიდვაში, უნდა იყენებდეს ელექტრონულ ზედნადებს, თუ ეს მოთხოვნილია მთავრობის ან კომპანიის საკუთარი პოლიტიკის მიერ. კონკრეტული რეგულაციები იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა იყენებდეს ელექტრონულ ზედნადებს და როდის, შეიძლება განსხვავდებოდეს ქვეყნების მიხედვით, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში, ეს ეხება იმ ბიზნესებს, რომლებიც გადააზიდავენ საქონელს საავტომობილო, სარკინიგზო, საჰაერო ან საზღვაო გზით.
ელექტრონული ზედნადებების შესახებ წესები და რეგულაციები შეიძლება განსხვავდებოდეს ქვეყნების მიხედვით, მაგრამ აქ მოცემულია რამდენიმე მაგალითი იმ ტიპის ბიზნესებისა, რომლებსაც შეიძლება მოეთხოვებოდეთ ელექტრონული ზედნადებების გამოყენება:

  • მწარმოებლები და ვაჭრები, რომლებიც გადააზიდავენ საქონელს ერთი ადგილიდან მეორეზე (იხილეთ: TMS მწარმოებლებისთვის)
  • ელექტრონული კომერციის კომპანიები, რომლებიც გადააზიდავენ საქონელს მათი საწყობებიდან მომხმარებლებამდე
  • საცალო მოვაჭრეები, რომლებიც გადააზიდავენ საქონელს მათი საწყობებიდან მაღაზიებამდე
  • იმპორტიორები და ექსპორტიორები, რომლებიც გადააზიდავენ საქონელს საზღვრებს გარეთ
  • სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც გადააზიდავენ საქონელსა და მასალებს მათი სამშენებლო მოედნებიდან/მოედნებამდე.
  • ლოგისტიკისა და სატრანსპორტო კომპანიები, რომლებიც გადააზიდავენ საქონელს მათი კლიენტების სახელითCargoson TMS-ის ელექტრონული ზედნადების ფუნქციის გამოყენებით, კომპანიები შეძლებენ ელექტრონული ზედნადებების მართ...ვის პროცესის გამარტივებასა და დახვეწას, შეამცირებენ შეცდომებისა და შეფერხებების რისკს, გააუმჯობესებენ რეგულაციების დაცვას და უზრუნველყოფენ უკეთეს ხედვას მათ სატრანსპორტო ოპერაციებზე.

დაიწყეთ Cargoson-ის გამოყენება