Производствените компании се сблъскват с редица транспортни проблеми. Най-честият проблем е липсата на единна система за управление на цялата им логистика и управление на товарите.
Въпреки това има и много други проблеми, пред които са изправени производствените компании, като производство, складиране и дистрибуция.
Добрият софтуер за управление на транспорта (TMS) може да помогне за решаването на тези проблеми, като предлага по-добри решения за логистичните нужди и управлението на товарите на производствената компания. Той също така може да помогне с планирането на производството, управлението на складовете и проблемите с дистрибуцията.


Софтуерът за управление на транспорта - решаваща роля за ефективността на всяка производствена компания.

Веригата на доставки в производството засяга почти всички индустрии и е отговорна за огромна част от световния икономически продукт. Софтуерът TMS играе основна роля във всички аспекти на производствения процес - от производството до доставката. Използването на софтуер за управление на транспорта позволява на производителите да вземат по-интелигентни решения, за да максимизират ефективността на процесите, да имат пълен преглед на логистиката и да поддържат оптимални разходи.
TMS за производители, основните аспекти, които трябва да се преценят, са как софтуерът за управление на транспорта може да подпомогне планирането на производството в организацията, управлението на площадката, преглед на входящите и изходящите товарни доставки, както и осигуряването на прозрачност по отношение на разходите и транзитното време при транспортирането на стоки.Функции и ползи от TMS за производители

Системата за управление на транспорта (TMS) предлага няколко функции и ползи за производствените компании, включително:

Функции:

 1. Управление на тарифите - Управление на транспортните тарифи, ad-hoc оферти, избор на превозвач и оптимизация на резервациите
 2. Управление на превозвачите - Управление на ефективността на превозвачите, договорите и съответствието
 3. Управление на поръчките - Управление на транспортните поръчки, товарните документи, комуникацията и проследяването
 4. Управление на площадката - Управление на товаренето и движението на ремаркета на територията на фабриката или склада.
 5. Отчети и анализи - Генериране на отчети и анализи за транспортните операции и ефективността


Ползи:

 1. Повишена ефективност и производителност - TMS може да оптимизира транспортния процес и да помогне за намаляване на ръчните грешки, което води до повишена ефективност и производителност.
 2. Икономии на разходи - TMS може да помогне за оптимизиране на транспортните маршрути, консолидиране на поръчките и договаряне на по-добри тарифи с превозвачите, което води до икономии на разходи.
 3. Подобрена видимост и проследяване - TMS осигурява видимост в реално време на транспортния процес, което позволява на производителите да проследяват пратките, да наблюдават ефективността на превозвачите и бързо да решават възникнали проблеми.
 4. Повишено удовлетворение на клиентите - TMS може да помогне на производителите да доставят стоките на клиентите по-бързо и по-надеждно, като по този начин повишават удовлетворението на клиентите.
 5. По-добро вземане на решения - TMS предоставя данни и анализи в реално време, което позволява на производителите да вземат решения, основани на данни, за подобряване на веригата за доставки и транспортните операции.


Разходи за внедряване на TMS

Внедряването на система за управление на транспорта (TMS) може да бъде значителна инвестиция за производствена компания. Някои от разходите, които трябва да се имат предвид, включват:

 1. Разходи за TMS софтуер и лицензи: Това включва разходите за закупуване на TMS софтуера и необходимите лицензи. Цената на софтуера може да варира в зависимост от доставчика, размера на компанията и конкретните изисквани функции.
 2. Разходи за внедряване: Това включва разходите за внедряване на TMS, което може да включва инсталиране на хардуер и софтуер, конфигуриране и тестване. Разходите за внедряване могат да варират в зависимост от сложността на внедряването и нивото на необходимата персонализация.
 3. Разходи за обучение и поддръжка: Това включва разходите за обучение на персонала за използване на TMS, както и текуща поддръжка и обслужване. Разходите за обучение и поддръжка могат да варират в зависимост от сложността на софтуера и необходимото ниво на поддръжка.
 4. Разходи за интегриране: Това включва разходите за интегриране на TMS със съществуващи софтуерни системи, като софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), системи за управление на складове (WMS) и системи за управление на поръчки (OMS).

Важно е да се вземат предвид тези разходи при оценяване на потенциалната възвръщаемост на инвестицията (ROI) от внедряването на TMS в производствена компания. Въпреки че има значителни ползи от използването на TMS, е важно да се гарантира, че разходите са оправдани и че внедряването ще осигури положителна възвръщаемост на инвестицията.


Интегриране на TMS със съществуващите ви системи

Интегрирането на система за управление на транспорта (TMS) със съществуващи системи като софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) или система за управление на складове (WMS) изисква внимателно планиране и изпълнение. Някои ключови съображения, които трябва да се имат предвид, включват:

 1. Съвместимост: Уверете се, че TMS е съвместим със съществуващата ви ERP или WMS система. Това може да включва преглед на техническите спецификации, провеждане на тестове за съвместимост и проверка дали TMS може да се интегрира със съществуващата система по начин, който поддържа бизнес процесите и изискванията за данни.
 2. Интегриране на данни: Определете кои данни трябва да бъдат интегрирани между TMS и ERP или WMS системата. Това може да включва идентифициране на ключови полета за данни, като информация за клиенти, детайли за поръчки и данни за пратки, и гарантиране, че TMS може да улавя и предава тази информация към ERP или WMS системата навреме и точно.
 3. Бизнес процеси: Вземете предвид как интегрирането на TMS ще повлияе на съществуващите бизнес процеси. Това може да включва преглед на работните потоци, идентифициране на потенциални подобрения на процесите и гарантиране, че TMS се интегрира безпроблемно в съществуващите процеси, без да нарушава операциите.
 4. План за внедряване: Разработете подробен план за внедряване, който очертава стъпките, необходими за интегриране на TMS със съществуващата ERP или WMS система. Това може да включва определяне на срокове, възлагане на отговорности и провеждане на изчерпателни тестове, за да се гарантира успешното интегриране.
 5. Поддръжка и обслужване: Установете план за текуща поддръжка и обслужване на интеграцията на TMS. Това може да включва гарантиране, че доставчикът на TMS предоставя адекватна поддръжка и обучение, и че вътрешният персонал е обучен да управлява всички възникнали проблеми.

Като вземат предвид внимателно тези фактори при интегриране на TMS със съществуваща ERP или WMS система, производителите могат да оптимизират операциите си по веригата на доставки и да постигнат по-голяма ефективност и икономии на разходи.
Използване на автоматизация за оптимизиране на транспортните процеси

Използването на автоматизация за оптимизиране на транспортните процеси може да бъде много добра идея за производствените компании, тъй като може да донесе множество ползи, включително повишена ефективност, икономии на разходи и подобрено удовлетворение на клиентите. Ето някои от предимствата на използването на автоматизация в транспорта:

 1. Ефективност: Автоматизацията може да помогне за ускоряване на транспортните процеси, намаляване на транзитните времена и подобряване на степента на изпълнение на поръчките.
 2. Икономии на разходи: Чрез автоматизиране на транспортните процеси производителите могат да намалят разходите за ръчен труд, да оптимизират транспортните маршрути и да консолидират поръчките, което води до значителни икономии на разходи.
 3. Подобрена видимост: Автоматизацията може да осигури видимост в реално време на транспортния процес, което позволява на производителите да проследяват пратките, да наблюдават ефективността на превозвачите и бързо да решават възникнали проблеми.
 4. Подобрено удовлетворение на клиентите: Автоматизацията може да помогне на производителите да доставят стоките на клиентите по-бързо и по-надеждно, като по този начин повишават удовлетворението на клиентите.
 5. По-добро вземане на решения: Автоматизацията предоставя данни и анализи в реално време, което позволява на производителите да вземат решения, основани на данни, за подобряване на веригата за доставки и транспортните операции.
Защо внедряването на TMS софтуер е от решаващо значение за производителите през 2024 г.

Внедряването на софтуер за управление на транспорта (TMS) се превърна в нещо от решаващо значение за производителите през 2024 г. поради няколко фактора. Ето някои от основните причини:

 1. Засилена конкуренция: Производствената индустрия става все по-конкурентна и компаниите трябва да оптимизират операциите си, за да останат конкурентоспособни. Чрез внедряване на TMS софтуер производителите могат да подобрят ефективността на транспортните си операции, да намалят разходите и да повишат удовлетворението на клиентите.
 2. Сложност на веригата на доставки: Глобалната верига на доставки стана по-сложна, като в нея са включени множество транспортни режими и маршрути за доставка на продукти. TMS софтуерът може да помогне на производителите да управляват тази сложност, като осигурява видимост в реално време на транспортните операции и им позволява да оптимизират логистичните процеси и да управляват инвентара.
 3. Очаквания на клиентите: Клиентите очакват по-бързо и по-надеждно доставяне на стоки, което изисква от производителите да оптимизират транспортните си операции. TMS софтуерът може да помогне на производителите да отговорят на тези очаквания, като осигурява видимост и проследяване на пратките в реално време, автоматични известия до клиенти и доставчици, както и намаляване на транзитните времена.
 4. Намаляване на разходите: Транспортните разходи са значителна разходна статия за производителите и оптимизирането на транспортните операции може да помогне за намаляването им. TMS софтуерът може да помогне на производителите да намалят транспортните разходи, като предлага възможност за офериране, сравняване на алтернативи, автоматизиране на логистични задачи и намаляване на разходите за ръчен труд.
 5. Технологични напредъци: С напредъка на технологиите TMS софтуерът стана по-усъвършенстван и достъпен, което улеснява внедряването и използването му от производителите. Облачните TMS решения направиха по-лесно управлението на транспортните операции от всяко място по света, а машинното обучение и изкуственият интелект позволиха по-сложни възможности за оптимизация и предиктивни анализи.


Заключение

Като цяло внедряването на TMS софтуер е от решаващо значение за производителите през 2024 г., тъй като може да им помогне да останат конкурентоспособни, да управляват сложността на веригата на доставки, да отговорят на очакванията на клиентите, да намалят разходите и да се възползват от технологичните напредъци в транспортната индустрия.
Интересувате ли се как работи TMS за производствени компании?

ЗАПИШЕТЕ БЕЗПЛАТНА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА CARGOSON