Här är den översatta texten till svenska:
Denna artikel ger insikt i ESG-rapportering. Du kommer att lära dig varför det har introducerats och om det är frivilligt eller obligatoriskt för ditt företag. Jag kommer också att skriva om varför ditt företag kan dra nytta av frivillig rapportering och hur Cargoson kan hjälpa dig med miljöaspekten av ESG-rapportering.

Miljö, socialt och styrning – vad innebär det?

Miljö

Engagemang för hållbarhet och ansvarsfulla miljömetoder
 • Energieffektivitet
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Föroreningar, avfallshantering
 • Resursbevarande

Socialt

Engagemang för socialt ansvar och etiska metoder:
 • Arbetsvillkor
 • Mångfald och inkludering av anställda
 • Samhällspåverkan
 • Kundrelationer

Styrning

Struktur och praxis för ett företags ledarskap och ledning.
 • Styrelsens mångfald
 • Ersättning till ledande befattningshavare
 • Riskhantering
 • Transparens

Varför behöver vi ESG-rapportering?

Företag har länge kunnat rapportera om sina ESG-insatser oberoende av tillsynsmyndigheter som EU-parlamentet, men fram tills nu har det inte varit möjligt att på ett tillförlitligt sätt bedöma ett företags insatser eller summera siffrorna för att dra slutsatser och fatta beslut i stor skala.

ESG som term nämndes först i FN:s gemensamma rapport från 2004 med 50 finansinstitut – Who Cares Wins, men enligt Google Trends började ESG först få fart som sökfras 2018 och därifrån har användningen sexfaldigats fram till tidpunkten för skrivandet av denna artikel i februari 2023.
Man kan bara föreställa sig intresset för ESG från företagens marknadsföringsavdelningar, vilket väcker frågan om tillförlitligheten i de uppgifter som företagen presenterar.
För att ta itu med dessa frågor har Europaparlamentet fastställt reglerna i direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) som trädde i kraft den 5 januari 2023.
Berörda företag kommer att behöva tillämpa reglerna för räkenskapsåret 2024, för rapporter som publiceras 2025 (Europeiska kommissionen).
CSR-direktivet anger att informationen som företagen tillhandahåller i sin rapport måste granskas och certifieras av en oberoende part. Detta garanterar att den finansiella rapporteringen och hållbarhetsrapporteringen går hand i hand, vilket gör uppgifterna tillförlitliga, transparenta och jämförbara.


Vem bryr sig om dina ESG-insatser?

Det finns flera skäl på makronivå till varför det är viktigt att förbättra miljömässiga, sociala och styrningsaspekter i ditt företag, men det är inte fokus för denna artikel. Jag försöker snarare lyfta fram potentiella intressenter för ditt företag.
Millenniegenerationen, födda mellan 1981 och 1996, utgör en stor del av potentiella kunder och anställda i vår nuvarande ekonomi. Deras köpbeslut påverkas alltmer av hur miljövänlig och etisk processen för att tillverka produkten de är intresserade av har varit, och de söker sig till företag med en hållbar färdplan.
Dessa företag tvingar i sin tur sina leverantörer längre ner i kedjan att bli mer transparenta med sina arbetsmetoder, främst på miljö- och social nivå.
Oberoende av företagets storlek är kunder, leverantörer och investerare alltmer intresserade av sina partners ESG-insatser. Att vara transparent och tillhandahålla denna information ger därför företag en fördel gentemot dem som ännu inte värdesätter det.
För rapporteringsstruktur och steg kommer du att få allt nödvändigt stöd från ditt revisionsföretag – de vanligaste misstänkta är KPMG, EY, Deloitte och PWC, men det kommer att finnas många fler aktörer på marknaden eftersom revision i Europa är på väg att standardiseras.


Är ESG-rapportering obligatorisk för mitt företag?

EU:s hållbarhetsrapportering är obligatorisk om företaget uppfyller minst ett av följande villkor:
 • 250 anställda under ett räkenskapsår
 • nettoomsättning på 40 miljoner EUR
 • Noterade små och medelstora företag (SMF)
Om ditt företag uppfyller eller överskrider ett av dessa tal har du en skyldighet.
Även om ditt företag inte överskrider något av dessa mål, men vill vara konkurrenskraftigt på lång sikt, finns det goda chanser att frivillig rapportering också kan gynna ditt företag.
Kriterier för krav på ESG-rapportering
Kriterier för krav på ESG-rapportering


Hur kan Cargoson hjälpa till?

Om ditt företag skickar eller tar emot varor från kunder och leverantörer finns det stor chans att Cargoson kan hjälpa dig att minska ditt företags koldioxidavtryck. Enligt FN genereras 23 % av de mänskligt orsakade utsläppen av transporter, vilket gör det till en betydande del i ESG-pusslet.
När företag börjar fokusera på att minska koldioxidutsläppen tänker de vanligtvis på koldioxidkompensation (även kallat greenwashing). Det gör det möjligt för företag att fortsätta producera utsläpp och senare kompensera för det genom att öka kollagringen – till exempel genom att plantera träd. Även om det hjälper, handlar det fortfarande om att ta itu med konsekvenserna efter att skadan har skett.

Koldioxidutsläpp per transportslag
Koldioxidutsläpp per transportslag


Cargoson beräknar CO2-uppskattningar för varje försändelse, transportör och transporttyp innan försändelsen har bokats. Detta gör det möjligt för företag att reagera proaktivt och undvika överskott av CO2e-produktion i första hand, genom att välja mindre förorenande transporttyper eller en transportör med nyare lastbilar.
Till exempel, att skicka ett 1 kg paket från Frankrike till Sverige med flyg går snabbare, men förbrukar nästan 4 gånger mer CO2-utsläpp – om du inte har bråttom kanske du vill välja att transportera detta paket landvägen (se figuren ovan).
Att fatta miljövänliga transportbeslut i Cargoson är enkelt och därför är det ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt för företag att börja minska sitt koldioxidavtryck för att sätta en positiv trend i sina ESG-mätvärden.


Intresserad av att börja mäta ditt företags CO2-avtryck?


BOKA DEMO